only search B.P. Lama Jyotisha
bpl_jyotisha_logo3.gif


ganesha_black.jpg

Bhava * Amsha * Rashi * Samchara


samchara Rahu * Ketu

transits of Rahu-Ketu via 12 rashi

C.E. 1900-1999


Date FORMAT mm/dd/yyyy

further below on this page: C.E. 2000 until 2099

Ephemeris for Rahu-Ketu:

01-Jan-1900 to 31-Dec-1999

data from Goravani Jyotish 3 [beta 2]


Samchara Rahu-Ketu * key transits age birth-120

From start point to end point, one complete rotation of Rahu-Ketu endures

6793.39 days = 18.56 solar years = approx 18 years + 7 months

Node

Rashi

Date of Entry

into Rashi

Date of Exit

from Rashi

Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 05/19/1901 12/06/1902
Ketu Meza * Arya * Aries 05/19/1901 12/06/1902
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 12/06/1902 06/24/1904
Ketu Meena * Antya * Pisces 12/06/1902 06/24/1904
Rahu Simha * Singha * Leonis 06/24/1904 01/11/1906
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 06/24/1904 01/11/1906
Rahu Karkata * Cancretis * Khepra 01/11/1906 08/01/1907
Ketu Makara * Capricornis 01/11/1906 08/01/1907
Rahu Mithuna * Gemini 08/01/1907 02/17/1909
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 08/01/1907 02/17/1909
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 02/17/1909 09/06/1910
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 02/17/1909 09/06/1910
Rahu Meza * Arya * Aries 09/06/1910 03/25/1912
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 09/06/1910 03/25/1912
Rahu Meena * Antya * Pisces 03/25/1912 10/12/1913
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 03/25/1912 10/12/1913
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 10/12/1913 05/01/1915
Ketu Simha * Singha * Leonis 10/12/1913 05/01/1915
Ketu Karkata * Cancretis * Khepra 05/01/1915 11/17/1916
Rahu Makara * Capricornis 05/01/1915 11/17/1916
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 11/17/1916 06/06/1918
Ketu Mithuna * Gemini 11/17/1916 06/06/1918
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 06/06/1918 12/24/1919
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 06/06/1918 12/24/1919
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 12/24/1919 07/12/1921
Ketu Meza * Arya * Arietis 12/24/1919 07/12/1921
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 07/12/1921 01/30/1923
Ketu Meena * Antya * Pisces 07/12/1921 01/30/1923
Rahu Simha * Singha * Leonis 01/30/1923 08/18/1924
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 01/30/1923 08/18/1924
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 08/18/1924 03/07/1926
Ketu Makara * Capricornis 08/18/1924 03/07/1926
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 03/07/1926 09/24/1927
Rahu Mithuna * Gemini 03/07/1926 09/24/1927
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 09/24/1927 04/12/1929
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 09/24/1927 04/12/1929
Rahu Meza * Arya * Arietis 04/12/1929 10/30/1930
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 04/12/1929 10/30/1930
Rahu Meena * Antya * Pisces 10/30/1930 05/18/1932
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 10/30/1930 05/18/1932
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 05/18/1932 12/05/1933
Ketu Simha * Singha * Leonis 05/18/1932 12/05/1933
Rahu Makara * Capricornis 12/05/1933 06/25/1935
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 12/05/1933 06/25/1935
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 06/25/1935 01/11/1937
Ketu Mithuna * Gemini 06/25/1935 01/11/1937
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 01/11/1937 07/31/1938
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 01/11/1937 07/31/1938
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 07/31/1938 02/17/1940
Ketu Meza * Arya * Arietis 07/31/1938 02/17/1940
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 02/17/1940 09/05/1941
Ketu Meena * Antya * Pisces 02/17/1940 09/05/1941
Rahu Simha * Singha * Leonis 09/05/1941 03/25/1943
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 09/05/1941 03/25/1943
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 03/25/1943 10/11/1944
Ketu Makara * Capricornis 03/25/1943 10/11/1944
Rahu Mithuna * Gemini 10/11/1944 05/01/1946
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 10/11/1944 05/01/1946
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 05/01/1946 11/18/1947
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 05/01/1946 11/18/1947
Rahu Meza * Arya * Arietis 11/18/1947 06/06/1949
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 11/18/1947 06/06/1949
Rahu Meena * Antya * Pisces 06/06/1949 12/24/1950
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 06/06/1949 12/24/1950
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 12/24/1950 07/12/1952
Ketu Simha * Singha * Leonis 12/24/1950 07/12/1952
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 07/12/1952 01/29/1954
Rahu Makara * Capricornis 07/12/1952 01/29/1954
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 01/29/1954 08/18/1955
Ketu Mithuna * Gemini 01/29/1954 08/18/1955
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 08/18/1955 03/06/1957
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 08/18/1955 03/06/1957
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 03/06/1957 09/23/1958
Ketu Meza * Arya * Arietis 03/06/1957 09/23/1958
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 09/23/1958 04/12/1960
Ketu Meena * Antya * Pisces 09/23/1958 04/12/1960
Rahu Simha * Singha * Leonis 04/12/1960 10/30/1961
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 04/12/1960 10/30/1961
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 10/30/1961 05/19/1963
Ketu Makara * Capricornis 10/30/1961 05/19/1963
Rahu Mithuna * Gemini 05/19/1963 12/05/1964
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 05/19/1963 12/05/1964
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 12/05/1964 06/24/1966
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 12/05/1964 06/24/1966
Rahu Meza * Arya * Arietis 06/24/1966 01/11/1968
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 06/24/1966 01/11/1968
Rahu Meena * Antya * Pisces 01/11/1968 07/30/1969
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 01/11/1968 07/30/1969
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 07/30/1969 02/16/1971
Ketu Simha * Singha * Leonis 07/30/1969 02/16/1971
Rahu Makara * Capricornis 02/16/1971 09/05/1972
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 02/16/1971 09/05/1972
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 09/05/1972 03/25/1974
Ketu Mithuna * Gemini 09/05/1972 03/25/1974
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 03/25/1974 10/12/1975
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 03/25/1974 10/12/1975
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 10/12/1975 04/30/1977
Ketu Meza * Arya * Arietis 10/12/1975 04/30/1977
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 04/30/1977 11/17/1978
Ketu Meena * Antya * Pisces 04/30/1977 11/17/1978
Rahu Simha * Singha * Leonis 11/17/1978 06/05/1980
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 11/17/1978 06/05/1980
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 06/05/1980 12/23/1981
Ketu Makara * Capricornis 06/05/1980 12/23/1981
Rahu Mithuna * Gemini 12/23/1981 07/13/1983
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 12/23/1981 07/13/1983
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 07/13/1983 01/29/1985
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 07/13/1983 01/29/1985
Rahu Meza * Arya * Arietis 01/29/1985 08/18/1986
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 01/29/1985 08/18/1986
Rahu Meena * Antya * Pisces 08/18/1986 03/06/1988
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 08/18/1986 03/06/1988
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 03/06/1988 09/23/1989
Ketu Simha * Singha * Leonis 03/06/1988 09/23/1989
Rahu Makara * Capricornis 09/23/1989 04/12/1991
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 09/23/1989 04/12/1991
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 04/12/1991 10/29/1992
Ketu Mithuna * Gemini 04/12/1991 10/29/1992
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 10/29/1992 05/18/1994
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 10/29/1992 05/18/1994
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 05/18/1994 12/05/1995
Ketu Meza * Arya * Arietis 05/18/1994 12/05/1995
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 12/05/1995 06/24/1997
Ketu Meena * Antya * Pisces 12/05/1995 06/24/1997
Rahu Simha * Singha * Leonis 06/24/1997 01/11/1999
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 06/24/1997 01/11/1999
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 01/11/1999 07/30/2000
Ketu Makara * Capricornis 01/11/1999 07/30/2000

ganesha_black.jpg

samchara Rahu * Ketu

2000-2099 C.E.

Rahu-Ketu transits= 01-Jan-2000 until 31-Dec-2099

FORMAT mm/dd/yyyy

data from Goravani Jyotish 3 [beta 2]

Node

Rashi

Date of Entry

into Rashi

Date of Exit

from Rashi

Rahu Mithuna * Gemini 07/30/2000 02/16/2002
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 07/30/2000 02/16/2002
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 02/16/2002 09/05/2003
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 02/16/2002 09/05/2003
Rahu Meza * Arya * Arietis 09/05/2003 03/24/2005
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 09/05/2003 03/24/2005
Rahu Meena * Antya * Pisces 03/24/2005 10/11/2006
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 03/24/2005 10/11/2006
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 10/11/2006 04/29/2008
Ketu Simha * Singha * Leonis 10/11/2006 04/29/2008
Rahu Makara * Capricornis 04/29/2008 11/16/2009
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 04/29/2008 11/16/2009
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 11/16/2009 06/06/2011
Ketu Mithuna * Gemini 11/16/2009 06/06/2011
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 06/06/2011 12/23/2012
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 06/06/2011 12/23/2012
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 12/23/2012 07/12/2014
Ketu Meza * Arya * Arietis 12/23/2012 07/12/2014
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 07/12/2014 01/29/2016
Ketu Meena * Antya * Pisces 07/12/2014 01/29/2016
Rahu Simha * Singha * Leonis 01/29/2016 08/17/2017
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 01/29/2016 08/17/2017
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 08/17/2017 03/06/2019
Ketu Makara * Capricornis 08/17/2017 03/06/2019
Rahu Mithuna * Gemini 03/06/2019 09/22/2020
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 03/06/2019 09/22/2020
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 09/22/2020 04/12/2022
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 09/22/2020 04/12/2022
Rahu Meza * Arya * Arietis 04/12/2022 10/30/2023
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 04/12/2022 10/30/2023
Rahu Meena * Antya * Pisces 10/30/2023 05/18/2025
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 10/30/2023 05/18/2025
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 05/18/2025 12/05/2026
Ketu Simha * Singha * Leonis 05/18/2025 12/05/2026
Rahu Makara * Capricornis 12/05/2026 06/23/2028
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 12/05/2026 06/23/2028
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 06/23/2028 01/10/2030
Ketu Mithuna * Gemini 06/23/2028 01/10/2030
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 01/10/2030 07/30/2031
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 01/10/2030 07/30/2031
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 07/30/2031 02/15/2033
Ketu Meza * Arya * Arietis 07/30/2031 02/15/2033
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 02/15/2033 09/05/2034
Ketu Meena * Antya * Pisces 02/15/2033 09/05/2034
Rahu Simha * Singha * Leonis 09/05/2034 03/24/2036
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 09/05/2034 03/24/2036
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 03/24/2036 10/11/2037
Ketu Makara * Capricornis 03/24/2036 10/11/2037
Rahu Mithuna * Gemini 10/11/2037 04/30/2039
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 10/11/2037 04/30/2039
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 04/30/2039 11/16/2040
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 04/30/2039 11/16/2040
Rahu Meza * Arya * Arietis 11/16/2040 06/05/2042
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 11/16/2040 06/05/2042
Rahu Meena * Antya * Pisces 06/05/2042 12/23/2043
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 06/05/2042 12/23/2043
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 12/23/2043 07/11/2045
Ketu Simha * Singha * Leonis 12/23/2043 07/11/2045
Rahu Makara * Capricornis 07/11/2045 01/28/2047
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 07/11/2045 01/28/2047
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 01/28/2047 08/17/2048
Ketu Mithuna * Gemini 01/28/2047 08/17/2048
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 08/17/2048 03/06/2050
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 08/17/2048 03/06/2050
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 03/06/2050 09/23/2051
Ketu Meza * Arya * Arietis 03/06/2050 09/23/2051
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 09/23/2051 04/11/2053
Ketu Meena * Antya * Pisces 09/23/2051 04/11/2053
Rahu Simha * Singha * Leonis 04/11/2053 10/29/2054
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 04/11/2053 10/29/2054
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 10/29/2054 05/17/2056
Ketu Makara * Capricornis 10/29/2054 05/17/2056
Rahu Mithuna * Gemini 05/17/2056 12/04/2057
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 05/17/2056 12/04/2057
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 12/04/2057 06/24/2059
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 12/04/2057 06/24/2059
Rahu Meza * Arya * Arietis 06/24/2059 01/10/2061
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 06/24/2059 01/10/2061
Rahu Meena * Antya * Pisces 01/10/2061 07/30/2062
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 01/10/2061 07/30/2062
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 07/30/2062 02/16/2064
Ketu Simha * Singha * Leonis 07/30/2062 02/16/2064
Rahu Makara * Capricornis 02/16/2064 09/04/2065
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 02/16/2064 09/04/2065
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 09/04/2065 03/24/2067
Ketu Mithuna * Gemini 09/04/2065 03/24/2067
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 03/24/2067 10/10/2068
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 03/24/2067 10/10/2068
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 10/10/2068 04/29/2070
Ketu Meza * Arya * Arietis 10/10/2068 04/29/2070
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 04/29/2070 11/16/2071
Ketu Meena * Antya * Pisces 04/29/2070 11/16/2071
Rahu Simha * Singha * Leonis 11/16/2071 06/05/2073
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 11/16/2071 06/05/2073
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 06/05/2073 12/23/2074
Ketu Makara * Capricornis 06/05/2073 12/23/2074
Rahu Mithuna * Gemini 12/23/2074 07/11/2076
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 12/23/2074 07/11/2076
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 07/11/2076 01/28/2078
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 07/11/2076 01/28/2078
Rahu

Meza * Arya * Arietis

01/28/2078 08/17/2079
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 01/28/2078 08/17/2079
Rahu Meena * Antya * Pisces 08/17/2079 03/05/2081
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 08/17/2079 03/05/2081
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 03/05/2081 09/22/2082
Ketu Simha * Singha * Leonis 03/05/2081 09/22/2082
Rahu Makara * Capricornis 09/22/2082 04/10/2084
Ketu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 09/22/2082 04/10/2084
Rahu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 04/10/2084 10/28/2085
Ketu Mithuna * Gemini 04/10/2084 10/28/2085
Rahu Vrizchika * Kita * Scorpionis 10/28/2085 05/18/2087
Ketu Vrishabha * Sthurin * Taurus 10/28/2085 05/18/2087
Rahu Thula * Vanika * Libretis * Libra 05/18/2087 12/04/2088
Ketu Meza * Arya * Arietis 05/18/2087 12/04/2088
Rahu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 12/04/2088 06/23/2090
Ketu Meena * Antya * Pisces 12/04/2088 06/23/2090
Rahu Simha * Singha * Leonis 06/23/2090 01/10/2092
Ketu Kumbha * Aquarius *Aquila 06/23/2090 01/10/2092
Rahu Karkata * Karka * Cancretis * Khepra 01/10/2092 07/29/2093
Ketu Makara * Capricornis 01/10/2092 07/29/2093
Rahu Mithuna * Gemini 07/29/2093 02/15/2095
Ketu Dhanuzya * Taukshika * Sagittarius 07/29/2093 02/15/2095
Rahu Vrishabha * Sthurin * Taurus 02/15/2095 09/04/2096
Ketu Vrizchika * Kita * Scorpionis 02/15/2095 09/04/2096
Rahu Meza * Arya * Arietis 09/04/2096 03/24/2098
Ketu Thula * Vanika * Libretis * Libra 09/04/2096 03/24/2098
Rahu Meena * Antya * Pisces 03/24/2098 10/11/2099
Ketu Kanya * Panya * Parthya * Para * Virgo 03/24/2098 10/11/2099
Rahu Kumbha * Aquarius *Aquila 10/11/2099 12/31/2100
Ketu Simha * Singha * Leonis 10/11/2099 12/31/2100

ColumbiaGorgeFire_Sept2017.JPG

Columbia Gorge Fire * Oregon Sept-2017

file update: 08-Feb-2018

Om_mani.jpg Copyright 1994-2024 by Barbara Pijan Lama * Contact* How to Request a Jyotisha Reading

Barbara Pijan Lama Jyotisha Vedic Astrology Surya Sun Chandra Moon Mangala Mars Budha Mercury Guru Jupiter Zukra Venus Shani Saturn Rahu Ketu Graha Planets Dasha Timeline Nakshatra Navamsha Marriage Children Wealth Career Spiritual Wisdom Cycles of Death and Rebirth

The information on barbarapijan.com , including all readings and reports, is provided for educational purposes only. Wishing you every happiness and continuing success in studies!